شتاب دهنده تبریز

محل شتاب دهنده: مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نوع فعالیت: دارو با منشا طبیعی و بیوتکنولوژی
تعداد طرح پذیرش شده: 3 عدد